Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Bergen Assembly 2019 H19
Produksjonsliste
Program

Bergen Assembly 2019 H19

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Hordaland er kvart tredje år vertsfylke for et stort internasjonalt samtidskunstprosjekt, og det gir ein sjeldan sjanse for møte med samtidskunst. Utstillingar og arrangement blir aktualisert for elevane.

Bergen Assembly tilbyr moglegheit for at skuleelever i Hordaland kan oppleve eit internasjonalt samtidskunstarrangement på høgt nivå.

For to involverte klassar vg2 (plan 1, vedlegg fylgjer).:
Formidlinga av Bergen Assembly 2019 vil for nokre elevar, to klassar frå vg2, tyde eit engasjement med 90 minutt ein dag i veka i 4 veker. Dette arbeidet går føre seg på skulen, og formidlar frå Bergen Assembly kjem på besøk og leier arbeidet.
​​​​​​​I løpet av dei fire vekene inneber arbeidet m.. a.kontakt og samarbeid med to klassar frå grunnskulen 2. steget. Saman har dei aktivitetar og produksjon som vil styrke opplevinga i utstillingsstadar i Bergen Assembly. Produktet frå samarbeidet vil vere ein del av grunnlaget for utarbeiding av utstillingar seinare i utstillingsperioden, der andre grupper kjem for å oppleve uttstillingar.
Arbeidet blir fullført med besøk i urstillinga dei sjølve har bidratt til, og omvising v/Bergen Assembly.

For andre blir det uansett eit utfordrande og inspirerande møte med samtidskunsten (plan 2, sjå vedlegg):
For den siste gruppa er tilbodet eit 1 timer og 30 minutt opplegg i eitt av visningsstadane i Bergen, der utstillingane blir eit utgangspunkt for refleksjon og formulering av førestillingar om moglege framtider.

Alle formidlingane vil bli leia av svært kvalifiserte formidlarar, og vil innehalde tilpassa aktivitetar for de ulike alderstrinna.

Prosjektet er under utarbeiding, rikare omtale og skildring av gjennomføringa fylgjer når det ligg føre. 

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Bergen Assembly er Noreg sitt største internsjonale samtidskunstarrangement, med offentlege arrangement kvart tredje år. Etter tidlegare utgåver, i 2013 og 2016 har dei oppnådd stor internasjonal anerkjenning.

Les meir på deira heimesider.

Multimedia og vedlegg

Bilete

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Kunstarter i samspill
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Arnulf Henriksen, tlf. 489 95 612
Programlengde
90 minutt ein dag i veka 4 veker for klassar som deltek på skule. Alle påmeldte til utstillingsbesøk dei øvrige vekene: 90 minutt.
Maks publikumsantal
30
Arena / rom
Klasserom på skulen for dei 2 deltakande klassane i og/eller utstillingslokale under Bergen Assembly.
Merknad
Reise til Bergen: Hordaland fylkeskommune dekkjer ev. reiseutgifter nå det er trong for transport til utstillarstaden. Sjå vedlegg.​​​​​​​Gjennomføringsperiode:
Periode for to involverte VG2-klassar: 1 økt pr veke i vekene 36, 37, 38 og 39 (september).
Utstillingsperiode Bergen Assembly, ope for alle: Medio oktober, dagar ikkje fastsett.
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune