Hordaland fylkeskommune
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Besøksadresse: Agnes Mowinckels gate 5, 5020 Bergen
Epost: DKS@hfk.no Telefon: 55 23 90 00 • Nettstad: http://www.hordaland.no/
Kontaktperson:
Tracing -Vi tegner og trykker portrett av medeleve...
Produksjonsliste
Program

Tracing -Vi tegner og trykker portrett av medelever som blir klassebok og utstilling! - H18

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Heile gruppa er med og lager ei klassebok kring tema «å høyre med». Eit arbeid med kaldnål på pleksiglas, som startar på skulen og blir fullført hos Foreningen Trykkeriet; der sidene blir prenta og boka bunden saman. 

Dette er et todelt prosjekt der tilsette frå Foreningen Trykkeriet først vitjar skulen for å introdusere arbeidet. Dei er igangsetjarar for idear som elevane legg fram. Seinare kjem elevane til trykkeriet der sjølve produksjonen går føre seg.

På skulen:
I denne delen av kurset blir elevane introduserte for temaet «å høyre med» og trykkemetoden kaldnål på pleksiglas. Dei startar med å snakke litt om korleis den kreative prosessen for kunstnarar fungerer, og at skissene/prosessen er ein viktig del av kva ein ender opp med til slutt. Elevene får kjenne på korleis teknikken å trace ulike bilde- og tekstelement kan vere. Ein kan lett misse noko av kontrollen når materialet er ei pleksiglasplate! Likeeins korleis ein med ulik tyngde på nåla kan få ulike nyansar i prent av bilde. Saman med utøvarane diskuterer dei boka som felles prosjekt, der ein byggjer ei historie sett saman av mange ulike stemmer – kvar side med individuell stemme utgjer sin del av heilskapen! Utstyret utøvarane har med blir igjen på skulen, og elevane arbeider vidare med utforminga av sidene, fram mot besøket i Foreningen Trykkeriet.

I Foreningen Trykkeriet:
Elevane kjem til trykkeriet med sine malar til ferdige sider, og får trykke sine eigne kaldnålstrykk med ei djuptrykkpresse der. Eitt sett med trykk vil så bli samla inn og bunde saman til ei felles klassebok. Elevane vil òg få trykke ekstra kaldnålstrykk dei sjølve kan behalde. På det viset får vi både eitt felles og fleire individuelle resultat. Korleis vi les dei endelege trykka, kjem an på om vi vel å sjå dei samla til ein heilskap, eller kvar for seg. Men bilda er dei same – og alle høyrer med!


Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Hordaland fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Foreningen Trykkeriet

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Trykkeriet – Senter for Samtidsgrafikk: Starta opp i september 2010. Målsetjinga for senteret er å styrke samtidsgrafikken og gje hjelp, jobbmoglegheiter og vegleding for kunstnarar. Senteret arrangerer ulike formar for kurs, ‘artist talks’ og utstillingar. Trykkeriet blir drive av Asbjørn Hollerud og Daniel Persson.
Les meir om Foreningen Trykkeriet på deira heimeside.

Multimedia og vedlegg

Bilete

Førearbeid
Foto: Foreningen Trykkeriet

Publikumskommentarar:

Namn:
Skule:
Klasse:
Kommentar:
Visuell kunst
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Asbjørn Hollerud, tlf. 913 61 649
Programlengde
Verkstad på skulen: 90 minutt. Trykkeribesøk 3 timar.
Maks publikumsantal
28
Arena / rom
Innleiande verkstad på skulen i klasserom. Trykkeribesøket i Foreningen Trykkeriet sin verkstad, Fjøsangerveien i Bergen.
Oppriggingstid
15 min.
Nedriggingstid
5 min.
Merknad
Skulen får utlevert naudsynt verktøy og materiale til verkstaden og vidare førearbeid. Transport: Hordaland fylkeskommune dekkjer ev. reiseutgifter til og frå Foreningen Trykkeriet. Sjå vedlegg.
Lenker
Arrangørar
Arrangert av:
Hordaland fylkeskommune